W dniu 27/12/2005 roku Centrum Językowe PLIMAT zawarło umowę z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie Projektu Z/2.02/III/3.4/180/05 "Stabilność, rozwój i nowoczesność lokalnej szkoły językowej źródłem profesjonalnej edukacji". Projekt ten został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - województwo dolnośląskie.
CEL i OPIS PROJEKTU

Celem projektu była stabilizacja, modernizacja i rozwój szkoły językowej dla potrzeb lokalnej społeczności. Dzięki zwiększeniu zdolności przetrwania i konkurencyjności szkoły w jej czwartym roku działalności obecni i przyszli uczniowie ze Świdnicy i okolic będą mieli dostęp do stałego profesjonalnego kształcenia językowego w warunkach na poziomie europejskim, przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

Inwestycje związane z realizacją projektu umożliwią wprowadzenie nowych usług: kursu dla dzieci w wieku wczesnoprzedszkolnym (od 3 roku życia), kursów weekendowych, szkoleń metodycznych. To wszystko w przyzwoitych warunkach lokalowych i przy wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu audio, wideo i internetu. Ten planowany rozwój jakości usług wiąże się też z chęcią ugruntowania zasad organizacji nauki obowiązujących w szkole ściśle według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przygotowanego przez Radę Europy.

Projekt zakłada też rozwój szkoły, jako jednego ze 160 w Polsce, a jedynego w naszym regionie licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego Europejskich Certyfikatów Językowych TELC, tak ważnych w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników administracji państwowej. Stabilizacja i rozwój szkoły będzie też skutkować w możliwości stworzenia stałych miejsc pracy dla obecnych i nowych lektorów. Konsekwencją rozwoju będzie też potrzeba stworzenia miejsc pracy dla mniejszych działalności, np. sklepiku lub małej kawiarenki dla uczniów i rodziców, czy antykwariatu wydawnictw językowych połączonego z księgarnią językową.

Realizacja projektu umożliwi, w stosunkowo małym mieście jak Świdnica, dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz innym firmom i instytucjom stały dostęp do niedrogich, ale prowadzonych na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu, kursów językowych wraz z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Docelowo wnioskodawca widzi sens, aby projekt ten był częścią większego przedsięwzięcia, tzn. podniesieniem stopnia znajomości języka obcego, zwłaszcza angielskiego w lokalnym społeczeństwie i dlatego będzie szukał w przyszłości środków wsparcia np. projektu mającego współfinansować koszt egzaminu Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC, aby w ten sposób zachęcić wszystkich do uczenia się języków obcych i uzyskiwania oficjalnego potwierdzenia stopnia znajomości języka, które będzie honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Projekt zakłada stabilizację i modernizację lokalnej szkoły językowej w czwartym roku działalności. Ma to skutkować jej rozwojem oraz utrzymaniem i podnoszeniem jakości usług w taki sposób, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku i na stałe wrosnąć w rzeczywistość lokalną. Wsparcie ze strony funduszy strukturalnych środków niezbędnych do realizacji tych założeń wydaje się być ogromną szansą ich powodzenia. Tymi niezbędnymi środkami wydaje się być stała i wyposażona w nowoczesne środowisko informatyczne baza lokalowa.

Stąd projekt zakłada zakup powierzchni, gdzie obecnie mieści się szkoła oraz wyposażenie szkoły w cztery jednakowe komputery przenośne wraz z oprogramowaniem multimedialnym do nauki języka obcego oraz stałym punktem dostępowym do bezprzewodowego internetu WIFI wraz z czterema projektorami multimedialnymi. To wszystko ma na celu podniesienie jakości i efektywności nauczania poprzez wykorzystanie internetu oraz programów multimedialnych w trakcie zajęć. Dzięki mobilności urządzeń, będą one mogły być wykorzystywane bez problemu w każdej sali i w każdym miejscu sali, co jest niezbędne biorąc pod uwagę wielkość poszczególnych sal. Realizacja tych działań został teoretycznie rozpoczęta w październiku 2005 roku wraz z instalacją bezprzewodowego Internetu, ale główne inwestycje, tzn. zakup lokalu oraz wyposażenia multimedialnego zakończą się prawdopodobnie z początkiem lutego 2006 r.

Wnioskodawca jest świadomy potrzeby wysokiej jakości usług, aby móc się utrzymać na rynku wobec konkurencji i ze wszystkich sił będzie dążył do realizacji wyżej wymienionych działań, aby tę wysoką jakość utrzymać. Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska wspiera takie rozumienie przedsiębiorczości i dzięki temu stabilizacja i modernizacja lokalnej szkoły językowej będzie osiągnięta szybciej i z pożytkiem dla regionu.
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Potrzeba usprawnienia komunikacji między Europejczykami o tak zróżnicowanym zapleczu językowym i kulturowym będzie istniała jeszcze przez wiele lat. Lepsze komunikowanie się ułatwia bezpośrednie kontakty i prowadzi do większej mobilności. Na dzień dzisiejszy nie wszystkie szkoły publiczne, z przyczyn oczywistych, oferują wysoki poziom nauczania języka obcego od lat najmłodszych, który skutkowałby jego bardzo dobrym opanowaniem jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej, tak jak ma to miejsce w przypadku dobrze zorganizowanych kursów językowych. Co więcej, wiele osób, z różnych środowisk zawodowych, już potrzebuje i będzie potrzebować weryfikacji swojej wiedzy w postaci zewnętrznych egzaminów międzynarodowych.

Taka analiza pozwala wierzyć, że na rynku zawsze znajdzie się miejsce dla nowoczesnej szkoły językowej, która będzie oferowała profesjonalne usługi edukacyjne na najwyższym poziomie dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz innych firm i instytucji. Niewątpliwie, jasna sytuacja, co do głównej siedziby szkoły oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt wspomagający nauczanie pozwoli na zachowanie trwałości istnienia szkoły, a więc i samego projektu.

Podmiot wnioskujący, jako wieloletni nauczyciel, jest przekonany, że jego życiowe powołanie i sposób na życie to propagowanie takich metod uczenia się i nauczania języków obcych, które rozwijają postawy, wiedzę i umiejętności pozwalające zarówno młodszym, jak i starszym uczącym się na bardziej samodzielne myślenie i działanie, a także na większą odpowiedzialność i współpracę z innymi ludźmi. Projekt ma wspomagać realizowanie tej misji - nie tylko w obecnym miejscu działalności, ale również w okolicznych miejscowościach, z których słuchacze już teraz przyjeżdżają do nas na zajęcia. Własna i nowoczesna główna siedziba szkoły będzie się przekładała na chęć tworzenia mniejszych filii szkoły, tak jak można to zaobserwować przy rozwoju szkół językowych w innych regionach Polski. Umożliwi to dostęp do profesjonalnej edukacji językowej i jej ciągłości, dla większej ilości słuchaczy już od wieku wczesnoprzedszkolnego.

Na trwałość projektu będzie też miała wpływ polityka cenowa usług edukacyjnych. Na materiałach informacyjnych szkoły często pojawia się motto: "profesjonalnie, skutecznie i niedrogo". Wsparcie kapitałowe takiego przedsięwzięcia, jak stabilizacja i modernizacja szkoły językowej, przełoży się w sposób naturalny na utrzymanie atrakcyjnych cen dla przeciętnego klienta oraz przywiązanie klienta do szkoły przez stosowanie rabatów i zniżek.

Takie założenia powinny w sposób naturalny generować trwałość takiego projektu, jak istnienie i rozwój nowoczesnej szkoły językowej jeszcze przez wiele lat, a może nawet pokoleń.

Joomla Template: from JoomlaShack